Дейности

Мисия


ЛИТЕКС КОМЕРС АД е един от водещите инвеститори на българския пазар. Във всички свои проекти групата ЛИТЕКС търси възможност за развитие и заздравяване на българския бизнес в съответствие със световните стандарти. Нашата съвременна и модерна компания следва динамиката на пазара, поддържайки лоялна конкуренция и бизнес етика.

Мисията на нашето дружество се изразява в отговорно и лоялно бизнес поведение спрямо нашите клиенти, нашите инвеститори, нашите партньори, нашите служители и към обществото като цяло.

ЛИТЕКС интегрира принципите на КСО като водещи критерии за всички свои операции. В компанията успешно се прилагат отличното познаване на пазарната и инвестиционната среда, както и натрупаният опит на екипа от реализираните проекти

Цели

Търговската политика на холдинга е изцяло съсредоточена в намирането на баланс между отделните елементи на маркетинговия микс. За успешното провеждане на търговската политика, ЛИТЕКС работи в посока на постигане на своите цели от дългосрочен и по-близък план.

Приоритетен в дългосрочен план за ЛИТЕКС е стремежът към поддържане на висок стандарт на работа, лоялна конкуренция и социалноотговорен бизнес.

Основните бизнес цели на ЛИТЕКС са ефективно, отговорно и стабилно присъствие в следните отрасли: производство на захар, светли и тъмни горива и газ, електроенергия от възобновяеми източници. Корпоративната група ЛИТЕКС се стреми да развива гъвкава, динамична и същевременно стабилна инвестиционна политика.

Дружествата от корпоративната група ЛИТЕКС акцентират върху прозрачност и етика в бизнес отношенията. Разработени са цялостни корпоративни информационни програми, чиято цел е да предоставят изчерпателна информация за дейността на всички легитимно заинтересовани страни.

 

News

    • (Очаквайте скоро)